Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Μακάριος, κατά κόσμον Κωνσταντίνος Καβακίδης, εγενήθη το έτος 1962 εν Κατερίνη Πιερίας. Αποπερατώσας τας γυμνασιακάς αυτού σπουδάς εν Θεσσαλονίκη, εκάρη μοναχός υπό του αειμνήστου Αρχιμανδρίτου π. Ιακώβου Παπαδέλη. Διάκονος εχειροτονήθη το 1981 και Πρεσβύτερος το 1986 υπό του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ευθυμίου. Το έτος 1987 απεφοίτησε της Θεολογικής σχολής του Α.Π.Θ., το δε 1990, αποπερατώσας τας μεταπτυχιακάς αυτού σπουδάς εις το τμήμα Ποιμαντικής της Θεολογικής σχολής, παρηκολούθησε μαθήματα εν τη Νομική σχολή. Το 1990 ίδρυσε την ιεράν ανδρώαν μοναστικήν αδελφότητα του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου και εξελέγη πρώτος Ηγούμενος αυτής. Το 1996 εχειροτονήθη Επίσκοπος Πέτρας. Την δε 25ην Ιανουαρίου του έτους 2004 εξελέγη υπό της Αγίας Ιεράς Συνόδου Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΕΚΚΛΗΣΙΣ


ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΕΚΚΛΗΣΙΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ.Ο.Χ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Εξοχώτατοι και εντιμώτατοι Κύριοι και Κυρίαι.
    Από του έτους 1986, με την ψήφισιν του ν. 1599/1986 περί θεσπίσεως του Ε.Κ.Α.Μ. διά κάθε Έλληνα πολίτη, εισήχθη και εις την χώραν μας το νέον ηλεκτρονικόν παγκόσμιον σύστημα συναλλαγών, το οποίον επίσης προωθήθηκε και διά της σφραγίσεως όλων των προϊόντων της αγοράς με το bar code system.
    Εις το σύστημα αυτό, παρά τάς συνεχείς διαμαρτυρίας των Χριστιανών όλου του κόσμου, διεθνή σκοτεινά κέντρα εθέσπισαν να χρησιμοποιούνται παγκοσμίως μόνον οι δύο γραμμωτοί κώδικες (bar codes), παρόλο ότι υπάρχει δεκάδα άλλων γραμμωτών κωδικών, άνευ του 666!
Παραδόξως, άπασαι αι ελληνικαί κυβερνήσεις έχουν συμμορφωθεί προς το νέον αυτό οικονομικόν σύστημα, το οποίον ανέκαθεν προσπαθεί διεθνώς να επιβληθή δυναστικώς και διά ψυχολογικής βίας επί παντός ελευθέρου προσώπου και πολίτου. Τελευταία απόδειξις της αληθείας αυτής είναι ο νεοθεσπισθείς Α.Μ.Κ.Α.
    O A.M.K.A. κατέστη υποχρεωτικός διά όλους˙ όσοι τολμούν δε να αρνούνται την παραλαβήν του, υφίστανται κυρώσεις, καταρχήν ως προς τα Συνταγματικώς προστατευόμενα δικαιώματα ασφαλίσεως και περιθάλψεως.
    Παρομοίως υφίστανται εσχάτως αντισυνταγματικάς κυρώσεις και όσοι δημόσιοι υπάλληλοι ευχαρίστως μεν δέχονται την υπό του κράτους αποφασισθείσαν απογραφήν των, αλλά αρνούνται να λάβουν τον ηλεκτρονικόν αριθμόν ταυτοποίησης.
    Ήδη έχετε δρομολογήσει την έγκριση νέων καρτών, ήτοι την «ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη» και την «κάρτα του φορολογουμένου», άνευ των οποίων ουδείς θα δύναται εις το άμεσο μέλλον να συναλλάσσεται , να κινείται, να αγοράζη και να πωλή! Είναι αυτονόητον πόσο βάναυσα πλήττετε διά των μεθόδων αυτών το θεόσδοτον χάρισμα της ελευθερίας και του αυτεξουσίου του ανθρώπου και Συνταγματικώς και διεθνώς πανταχού προστατευόμενον, αφού διά των νέων αυτών ηλεκτρονικών καρτών εξαρτάται όλη η ζωή εκάστου ανθρώπου από αυτά τα πλαστικά μικροαντικείμενα!
    Ωσαύτως αυτονόητον είναι, ότι διά της θεσπίσεως τοιούτων νόμων και καρτών, επαληθεύονται μετά από 1900 ολόκληρα έτη οι στίχοι εκείνοι της θεοπνεύστου Αποκαλύψεως, οι οποίοι προφητεύουν ότι θα έλθη καιρός, όπου κανείς δεν θα δύναται να αγοράση ή να πωλήση, εάν δεν κατέχη έναν ειδικόν αριθμόν:  καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους… ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.
Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί…(Αποκ. ιγ΄ 16-18)
    Και είναι απολύτως προκλητικόν εκ μέρους των κυβερνόντων, 24 ολόκληρα έτη (1986/2010) μετά την έναρξιν των απείρων διαμαρτυριών των Ορθοδόξων Χριστιανών κατά του εμπεριεχομένου 666 εις τα εν χρήσει bar codes, να σχεδιάζη η κυβέρνησις ακόμη και εις την έσχατην «κάρτα του φορολογουμένου» (εκ της οποίας θα εξαρτάται πάσα αγοραπωλησία), όπως χρησιμοποιήση πάλι τον ΕΑΝ-13, καθώς το ίδιο το Υπουργείο των Οικονομικών αναφέρει εις την ιστοσελίδα του!!
Συμπερασματικώς διαδηλούμεν ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ότι τόσον ημείς, όσον και το ημέτερον ποίμνιον, αρνούμεθα να συμμετάσχωμεν εις την ούτως διοργανουμένην «ηλεκτρονικήν διακυβέρνησιν», καθ’ ότι διά αυτής προσβάλλεται βάναυσα τόσον η προσωπικήν, όσον και η θρησκευτικήν ελευθερία μας, παρόλο ότι αμφότεραι προστατεύονται Συνταγματικώς και διεθνώς με πληθώρα νομικών διατάξεων.
    Διά των διαφόρων μορφών της νέας ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως (ΑΜΚΑ, ηλεκτρονική ταυτότητα, κάρτα του πολίτη, κάρτα του φορολογουμένου κλπ.) εκβιάζεται η ιδιότης ημών ως ελευθέρων πολιτών και προσώπων κατ’ εικόνα Θεού κτισθέντων, περιερχόμεθα δε εις την κατάστασιν δουλείας εξαρτώντας ολόκληρον τον επίγειον ημών βίον από πονηράς κάρτας και αριθμούς Οργουελλικής εμπνεύσεως και αποκαλυπτικής προφητείας!
    Απαιτούμεν, ασκώντας τα αναφαίρετα δημοκρατικά και Συνταγματικά μας δικαιώματα, όπως θεσπίσετε άμεσα εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρετήσεως των καθημερινών μας αναγκών και των δημοκρατικών μας δικαιωμάτων (μισθοδοσία, αγοραπωλησίες, ιατρική περίθαλψη κλπ.)
Εις την αντίθετον περίπτωσην, διά της αρνητικής στάσεως υμών θα προξενήσετε νέας μεγαλυτέρας κοινωνικάς αναταραχάς, κηρύσσοντες κατ’ ουσίαν την Ορθόδοξον Εκκλησίαν και τους πιστούς αυτής εν εσχατολογικώ διωγμώ!
    Δεν θα αργήση δε η κήρυξις αυτή να συντελεσθή και δι’ επισήμου πράξεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας, οπότε και διεθνώς θα διαλαληθή ότι εν Ελλάδι, εν μέσω ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα αναγορεύονται ως απαραβίαστα, η Ορθόδοξος Εκκλησία έχει τεθεί επισήμως εν διωγμώ υπό του Ελληνικού Κράτους!

ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
† Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος
ΜΑΚΑΡΙΟΣ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Πρόεδρον της Βουλής                                 Συνόδους, Αρχιερείς και Ιερείς Πατρίου και Νέου Ημερολογίου
 αρχηγούς όλων των κομμάτων              Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 βουλευτάς, θεσμικά όργανα Ε.Ε.            Ημερίσιον, Περιοδικόν και Θρησκευτικόν Τύπον
 Συμβούλιον της Επικρατείας                  Θρησκευτικά Σωματεία και Συλλόγους
 Ελεγκτικόν Συνέδριον                              Συνήγορον του Πολίτη
 Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Αθηνών        Διεύθυνσιν Ασφάλειας Αττικής